ΝΕΑ

Το Ευαγγέλιο 9 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ η/ 16 – 21 – 16 Ουδείς δε λύχνον άψας καλύπτει αυτόν σκεύει η υποκάτω κλίνης τίθησιν, αλλ επί λυχνίας επιτίθησιν, ίνα οι εισπορευόμενοι βλέπωσι το φως.

17 ου γαρ εστι κρυπτόν ο ου φανερόν γενήσεται, ουδέ απόκρυφον ο ου γνωσθήσεται και εις φανερόν έλθη. 18 βλέπετε ουν πως ακούετε ος γαρ εάν έχη, δοθήσεται αυτώ, και ος εάν μη έχη, και ο δοκεί έχειν αρθήσεται απ αυτού.

19 Παρεγένοντο δε προς αυτόν η μήτηρ και οι αδελφοί αυτού, και ουκ ηδύναντο συντυχείν αυτώ δια τον όχλον.

20 και απηγγέλη αυτώ λεγόντων η μήτηρ σου και οι αδελφοί σου εστήκασιν έξω ιδείν σε θέλοντες. 21 ο δε αποκριθείς είπεν προς αυτούς Μήτηρ μου και αδελφοί μου ούτοί εισιν οι τον λόγον του Θεού ακούοντες και ποιούντες αυτόν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ η/ 16 – 21

16 με την διδασκαλίαν μου ήναψα εις τας ψυχάς σας φως και εγίνατε πνευματικοί λύχνοι. Κανείς δε, όταν ανάψη λύχνον, δεν τον σκεπάζει με δοχείον, ούτε τον τοποθετεί κάτω από το κρεββάτι. Αλλά τον βάζει επάνω εις τον λυχνοστάτην, δια να βλέπουν το φως εκείνοι, που εμβαίνουν εις το δωμάτιον.

17 Έτσι και σεις σαν άλλος λύχνος καλά τοποθετημένος πρέπει να φωτίζετε τους ανθρώπους και αυτά, που ακούετε τώρα, να μη τα κρύπτετε, αλλά να μεταδίδετε ταύτα και εις τους άλλους. Διότι δεν υπάρχει κρυφόν, το οποίον δεν θα γίνη φανερόν ούτε μυστικόν, το οποίον δεν θα γίνη γνωστόν και δεν θα φανερωθή. και η διδασκαλία μου λοιπόν, ακόμη και εάν σεις την κρατήσετε μυστικήν, θα φανερωθή από άλλους και θα φωτίση τον κόσμον.

18 Αφού λοιπόν η διδασκαλία μου θα γίνη φανερά, προσέχετε ! σεις, που θα την διαδώσετε, πως την ακούετε. να την ακούετε με καθαράν καρδίαν και να την κατανοήτε και να την εγκολπώνεσθε, ώστε να γίνετε τέλειοι διδάσκαλοι της αληθείας. Διότι εις εκείνον, που ακούει προθύμως την αλήθειαν και κατέχει αυτήν, θα του δοθή μεγαλυτέρα και πλουσιωτέρα γνώσις και φωτισμός της αληθείας. και από εκείνον, που δεν κατέχει την αλήθειαν, θα αφαιρεθή και εκείνος ο βαθμός της γνώσεως, που του φαίνεται, ότι κατέχει.

19 Ήλθον δε εν τω μεταξύ προς αυτόν η μητέρα του και οι νομιζόμενοι αδελφοί του και δεν ημπορούσαν να τον πλησιάσουν και να του ομιλήσουν ένεκα της συρροής του πλήθους. 20 και του ανηγγέλθη από μερικούς, που του είπαν η μητέρα σου και οι αδελφοί σου στέκονται έξω και θέλουν να σε ίδουν. 21 Αυτός δε απεκρίθη και τους είπε Μητέρα μου και αδελφοί μου είναι αυτοί εδώ, όσοι ακούουν τον λόγον του Θεού και τον τηρούν εις τον βίον των, χωρίς να τον παραβαίνουν και τον αθετούν.

πηγή:https://ieramonopatia.gr/diafora/euaggelio/to-eyaggelio-tis-paraskeyis-9-dekemvrioy-2022/