ΝΕΑ

Το Ευαγγέλιο 8 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ κα/ 28 – 33 – 28 αρχομένων δε τούτων γίνεσθαι ανακύψατε και επάρατε τας κεφαλάς υμών, διότι εγγίζει η απολύτρωσις υμών.

29 και είπε παραβολήν αυτοίς Ίδετε την συκήν και πάντα τα δένδρα. 30 όταν προβάλωσιν ήδη, βλέποντες αφ εαυτών γινώσκετε ότι ήδη εγγύς το θέρος εστίν

31 ούτω και υμείς, όταν ίδητε ταύτα γινόμενα, γινώσκετε ότι εγγύς εστιν η βασιλεία του Θεού. 32 αμήν λέγω υμίν ότι ου μη παρέλθη η γενεά αύτη έως αν πάντα γένηται. 33 ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου ου μη παρέλθωσι.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ κα/ 28 – 33

28 Όταν δε θα αρχίσουν να γίνωνται αυτά, σεις, το σώμα της Εκκλησίας μου, δεν πρέπει να φοβηθήτε, αλλά πεταχθήτε επάνω γεμάτοι ελπίδα και σηκώσατε τας κεφαλάς σας, που έως τότε θα είναι σκυμμένοι λόγω των θλίψεων, που θα σας εύρουν. Αναθαρρήσατε, διότι πλησιάζει η απολύτρωσις και τελεία απαλλαγή σας από τα δεινά του παρόντος βίου.

29 και μετά μικράν διακοπήν είπεν εις αυτούς καποίαν παραβολήν και παρομοίωσιν Ίδετε την συκήν και όλα τα δένδρα. 30 Όταν βγάζουν φύλλα και άνθη, τότε βλέποντες σεις αυτά γνωρίζετε μόνοι σας, ότι πλησιάζει πλέον το θέρος. 31 Έτσι και σεις, όταν ίδετε να γίνωνται αυτά που σας ανέφερα, να ξεύρετε, ότι πλησιάζει να έλθη η βασιλεία του Θεού, εις την οποίαν οι δίκαιοι θα απολαύουν ατελευτήτως την αιωνίαν μακαριότητα.

32 Όσον δε αφορά εις την καταστροφήν της Ιερουσαλήμ, η οποία είναι τύπος και εικών της μελλούσης καταστροφής, που θα γίνη κατά την δευτέραν παρουσίαν, σας βεβαιώ, ότι δεν θα περάση η γενεά αυτή προτού να γίνουν όλα αυτά, που σας προεΐπον. Συντόμως λοιπόν θα συντελεσθή και η καταστροφή της Ιερουσαλήμ.

33 ο ουρανός και η γη, που σας φαίνονται τόσον μόνιμα και στερεά, θα περάσουν και θα εκλείψουν, οι λόγοι μου όμως δεν θα περάσουν, αλλά θα επαληθεύσουν και θα παραμείνη ασάλευτος η ισχύς των και το κύρος των.

πηγή:https://ieramonopatia.gr/diafora/euaggelio/to-eyaggelio-tis-pemptis-8-dekemvrioy-2022/