ΝΕΑ

Ο Όσιος Αμβρόσιος, Επίσκοπος Μεδιολάνων: Φωτεινός Πνευματικός Οδηγός

Ο Όσιος Αμβρόσιος, Επίσκοπος Μεδιολάνων: Φωτεινός Πνευματικός Οδηγός

Ο Όσιος Αμβρόσιος, Επίσκοπος Μεδιολάνων, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό πνευματικό πρότυπο στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γεννημένος περίπου το 340 μ.Χ. στη Γαλλία, αυτός ο άγιος εκδιώχθηκε σε νεαρή ηλικία στην υπηρεσία του Κυρίου.

Σπούδασε ρητορική, φιλοσοφία και νομικά. Στα Μεδιόλανα ασχολήθηκε με το επάγγελμα του δικαστή. Φύλασσε με λόγια και έργα την αλήθεια και απέδιδε αντικειμενικά τη δικαιοσύνη , αν και δεν είχε βαπτισθεί ακόμα χριστιανός.

Ο Όσιος Αμβρόσιος  αναδείχθηκε της Εκκλησίας με την εκλογή του ως Επισκόπου Μεδιολάνων το 374 μ.Χ. Από αυτήν τη θέση, καθήκον του ήταν να καθοδηγεί τον λαό του στον δρόμο της πνευματικής ανάπτυξης και της πίστης.

Ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τον Όσιο Αμβρόσιο είναι η βαθιά του πνευματικότητα και η εκλεπτυσμένη του θεολογία. Ήταν γνωστός για τις ομιλίες του, οι οποίες πλούτιζαν τις καρδιές των ακροατών του με σοφία και πνευματική βαθύτητα. Ο Όσιος Αμβρόσιος υποδείκνυε τη σημασία της ευλάβειας, της ενότητας, και της αγάπης προς τον Κύριο.

Η ζωή του χαρακτηρίζεται επίσης από τη φιλανθρωπία του. Εκτός από τις διακονίες προς τους πνευματικούς, ασχολήθηκε ενεργά με τη φροντίδα των φτωχών και των αποκλεισμένων. Αντιμετώπιζε τους ανθρώπους με αγάπη και σεβασμό, εκπαιδεύοντας τους να ακολουθούν τον χριστιανικό τρόπο ζωής.

Ένα από τα εξαιρετικά επιτεύγματα του Όσιου Αμβρόσιου ήταν η προαγωγή της μουσικής και της εκκλησιαστικής τέχνης. Συνέβαλε ενεργά στην ανάπτυξη της εκκλησιαστικής μουσικής, προωθώντας τη χρήση του οργάνου “όργανον,” και αναπτύσσοντας τα τραγούδια που χρησιμοποιούνται στη λατρεία.

Ο Όσιος Αμβρόσιος αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στην εξυψωτική θεία λατρεία και την εκπαίδευση των μοναχών και των κληρικών. Απεβίωσε το 397 μ.Χ., αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο πνευματικό κληρονομιά.

Η εορτή του Οσίου Αμβρόσιου στις 7 Δεκεμβρίου αποτελεί μια ευκαιρία για τους Ορθόδοξους να αναζητήσουν έμπνευση στη ζωή ενός αγίου που, με την πνευματική του σοφία και την αφοσίωσή του στον Κύριο, αντιπροσώπευε το φως της πίστης και της αγάπης.

Ιερά Λείψανα:
Μέρος της Κάρας του Αγίου βρίσκεται στη Σκήτη Ξενοφώντος Αγίου Όρους·

Αποτμήματα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου βρίσκονται στις Μονές Παντοκράτορος Αγίου Όρους και Κύκκου Κύπρου.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὡς θεῖος διδάσκαλος καὶ ἱεράρχης σοφός, δογμάτων ἀκρίβειαν μυσταγωγεῖς τοὺς πιστούς, Ἀμβρόσιε ὅσιε· λύεις αἱρετιζόντων τὴν ἀχλὺν τοῖς σοῖς λόγοις· φαίνεις τῆς εὐσεβείας τὴν θεόσδοτον χάριν· ἐν ᾗ τούς σὲ γεραίροντας συντήρει ἀπήμονας.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’.
Τὸν τῆς ἀμβροσίας ἐπώνυμον, καὶ τῆς Ἰταλίας διδάσκαλον, τὸν προστάτην τῆς Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καὶ Μεδιολάνων τὸν πρόεδρον, τὸν τοῦ ἐπάρχου υἱόν, καὶ τῶν πτωχῶν ἀντιλήπτορα μέγιστον, Ἀμβρόσιον τὸν ἔνδοξον Ἱεράρχην πάντες τιμήσωμεν, πρεσβεύει γὰρ Κυρίῳ ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἑορτάζει σήμερον, ἡ οἰκουμένη, τὴν σὴν μνήμην πάνσοφε, ὡς Ἱεράρχην τοῦ Χριστοῦ, μεγαλοφώνως τιμῶσά σε, Πάτερ Πατέρων, Ἀμβρόσιε ἔνδοξε.

Έτερον Κοντάκιον
Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείοις δόγμασι περιαστράπτων, ἀπημαύρωσας Ἀρείου πλάνην, Ἱερομύστα καὶ ποιμὴν Ἀμβρόσιε· θαυματουργῶν δὲ δυνάμει τοῦ Πνεύματος, πάθη ποικίλα σαφῶς ἐθεράπευσας. Πάτερ Ὅσιε, Xριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Ὁ Οἶκος
Τὸν ἐκ κοιλίας ἡγιασμένον Ἱεράρχην Κυρίου, ἀνευφημήσωμεν νῦν τὸν τῆς χάριτος, πλάκας δεξάμενον θείας δόξης, καὶ ἐν θαύμασι περιβόητον πᾶσι, καὶ ὡς θερμόν, καὶ αὐτόπτην τῆς θείας ἐλλάμψεως, ὡς τῶν πενήτων προστάτην καὶ τῶν ἁμαρτανόντων ψυχαγωγόν. Οὗτος γὰρ θύων τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ, Ἱεράρχης πιστὸς ἀναδέδεικται. Διὰ τοῦτο βοῶμεν αὐτῷ· Πάτερ Πατέρων, Ἀμβρόσιε ἔνδοξε.

Κάθισμα
Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Λόγους ζωῆς Πάτερ σοφὲ κεκτημένος, τὰς διανοίας τῶν πιστῶν καταρδεύεις, καὶ καρποφόρους χάριτι δεικνύεις ἀεί, τῶν αἱρετιζόντων δέ, κατακλύζεις τὰς φρένας, χάριν ἀναβλύζων τε, ἰαμάτων ἐκπλύνεις, παθῶν παντοίων ῥύπον ἀληθῶς, ἱερομύστα θεόφρον Ἀμβρόσιε.

Συντάκτρια : Αργυρίου Ελευθερία