ΝΕΑ

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 18 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 15 – 18 – 15 καί είπεν αυτοίς Υμείς εστε οι δικαιούντες εαυτούς ενώπιον τών ανθρώπων, ο δέ Θεός γινώσκει τάς καρδίας υμών ότι τό εν ανθρώποις υψηλόν βδέλυγμα ενώπιον τού Θεού.

16 Ο νόμος καί οι προφήται έως Ιωάννου από τότε η βασιλεία τού Θεού ευαγγελίζεται καί πάς εις αυτήν βιάζεται.

17 ευκοπώτερον δέ εστι τόν ουρανόν καί τήν γήν παρελθείν ή τού νόμου μίαν κεραίαν πεσείν. 18 Πάς ο απολύων τήν γυναίκα αυτού καί γαμών ετέραν μοιχεύει, καί πάς ο απολελυμένην από ανδρός γαμών μοιχεύει.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ/ 1 – 4

1 Έλεγε δέ καί πρός τούς μαθητάς αυτού Ανένδεκτόν εστι τού μή ελθείν τά σκάνδαλα ουαί δέ δι ού έρχεται.

2 λυσιτελεί αυτώ ει λίθος μυλικός περίκειται περί τόν τράχηλον αυτού καί έρριπται εις τήν θάλασσαν, ή ίνα σκανδαλίση ένα τών μικρών τούτων.

4 καί εάν επτάκις τής ημέρας αμάρτη εις σέ καί επτάκις τής ημέρας επιστρέψη πρός σέ λέγων, μετανοώ, αφήσεις αυτώ.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

15 Καί είπεν εις αυτούς Σείς είσθε, πού κατορθώνετε νά παρουσιάζεσθε δίκαιοι εμπρός εις τούς ανθρώπους ο Θεός όμως γνωρίζει τάς καρδίας σας καί τό εσωτερικόν σας καί σάς αποστρέφεται διότι αυτό, πού μεταξύ τών ανθρώπων εμφανίζεται διά τής υποκρισίας καί επιδείξεως υψηλόν καί άξιον τιμής, είναι σιχαμάρα καί αηδία ενώπιον τού Θεού.

16 Φροντίσατε λοιπόν νά δικαιωθήτε καί νά υψωθήτε ενώπιον τού Θεού καί μάλιστα τώρα, οπότε η βασιλεία τών ουρανών εγκαθιδρύεται επί τής γής. Ήρχισεν άλλη εποχή τώρα. Ο νόμος μέ τάς προτυπώσεις καί προεικονίσεις του καί οι προφήται μέ τάς προφητείας των μέχρι τού Ιωάννου επροφήτευσαν, καί πραγματοποιούνται όλα αυτά τώρα. Από τήν εποχήν δέ τού Ιωάννου καταγγέλλεται φανερά τό χαρμόσυνον κήρυγμα τής βασιλείας τού Θεού καί κάθε άνθρωπος φρόνιμος καί συνετός βιάζει τόν εαυτόν του καί σπεύδει νά έμβη εις αυτήν.

18 Τώρα ο νόμος θά εφαρμοσθή αυστηρότερον παρ όσον κατά τούς πρό εμού χρόνους. Απόδειξις τούτου ότι όποιος χωρίζει τώρα τήν γυναίκα του καί λαμβάνει εις γάμον άλλην, διαπράττει μοιχείαν καί όποιος λαμβάνει εις γάμον γυναίκα διαζευγμένην από άνδρα, διαπράττει μοιχείαν.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ/ 1 – 4

2 Τόν συμφέρει περισσότερον νά κρεμασθή γύρω από τόν λαιμόν του μυλόπετρα καί μέ αυτήν νά ριφθή εις τήν θάλασσαν, παρά νά παρασύρη εις τήν αμαρτίαν ένα από αυτούς τούς ταπεινούς καί απλούς, πού πιστεύουν εις εμέ.

3 Προσέχετε εις τούς εαυτούς σας νά μή γίνετε ποτέ σκάνδαλον εις τόν πλησίον σας. Εάν δέ σού πταίση ο αδελφός σου, επίπληξέ τον μέ αδελφικήν συμπάθειαν αποβλέπων εις τό νά τόν διορθώσης. Καί εάν μετανοήση, συγχώρησέ τον.

4 Καί εάν επτά φοράς τήν ημέραν (δηλαδή πολλάς φοράς) σοι πταίση καί επτά φοράς επιστρέψη καί σού είπη Μετανοώ οφείλεις νά τόν συγχωρής.

 

πηγή:https://ieramonopatia.gr/diafora/euaggelio/to-eyaggelio-tis-paraskeyis-18-noemvrioy-2022/