ΝΕΑ

Το Ευαγγέλιο της 22 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ/ 26 – 37 – 26 καί καθώς εγένετο εν ταίς ημέραις Νώε, ούτως έσται καί εν ταίς ημέραις τού υιού τού ανθρώπου…

27 ήσθιον, έπινον, εγάμουν, εξεγαμίζοντο, άχρι ής ημέρας εισήλθε Νώε εις τήν κιβωτόν, καί ήλθεν ο κατακλυσμός καί απώλεσεν άπαντας. 28 ομοίως καί ως εγένετο εν ταίς ημέραις Λώτ ήσθιον, έπινον, ηγόραζον, επώλουν, εφύτευον, ωκοδόμουν

29 ή δέ ημέρα εξήλθε Λώτ από Σοδόμων, έβρεξε πύρ καί θείον απ ουρανού καί απώλεσεν άπαντας. 30 κατά τά αυτά έσται ή ημέρα ο υιός τού ανθρώπου αποκαλύπτεται. 31 εν εκείνη τή ημέρα ός έσται επί τού δώματος καί τά σκεύη αυτού εν τή οικία, μή καταβάτω άραι αυτά, καί ο εν αγρώ ομοίως μή επιστρεψάτω εις τά οπίσω. 32 μνημονεύετε τής γυναικός Λώτ.

33 ός εάν ζητήση τήν ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν, καί ός εάν απολέση αυτήν, ζωογονήσει αυτήν. 34 λέγω υμίν, ταύτη τή νυκτί δύο έσονται επί κλίνης μιάς, είς παραληφθήσεται καί ο έτερος αφεθήσεται 35 δύο έσονται αλήθουσαι επί τό αυτό, μία παραληφθήσεται καί η ετέρα αφεθήσεται

36 δύο εν τώ αγρώ, είς παραληφθήσεται καί ο έτερος αφεθήσεται. 37 καί αποκριθέντες λέγουσιν αυτώ Πού, Κύριε; ο δέ είπεν αυτοίς Όπου τό σώμα, εκεί επισυναχθήσονται καί οι αετοί.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 8 – 8

8 λέγω υμίν ότι ποιήσει τήν εκδίκησιν αυτών εν τάχει. πλήν ο υιός τού ανθρώπου ελθών άρα ευρήσει τήν πίστιν επί τής γής;

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΖ/ 26 – 37

26 Καί καθώς συνέβη κατά τάς ημέρας τού Νώε, έτσι θά συμβή καί κατά τάς ημέρας τής δευτέρας παρουσίας τού υιού τού ανθρώπου. 27 Οι άνθρωποι δηλαδή τότε επί τού Νώε, μολονότι ούτος τούς προανήγγελλε τήν διά τού κατακλυσμού καταστροφήν, έτρωγαν ασυλλόγιστα καί έπιναν, ενυμφεύοντο καί υπάνδρευαν τά παιδιά των μέχρι τής ημέρας, πού εμβήκεν ο Νώε εις τήν κιβωτόν, χωρίς νά έρχεται καμμία σκέψις εις αυτούς περί τής τιμωρίας, πού τούς επερίμενε. Καί έξαφνα ήλθεν ο κατακλυσμός καί τούς κατέστρεψεν όλους. 28 Θά συμβή τό ίδιο μέ εκείνο, πού έγινε καί εις τάς ημέρας τού Λώτ έτρωγαν τότε οι άνθρωποι, έπιναν, ηγόραζαν, επωλούσαν, εφύτευαν, έκτιζαν οικοδομάς, χωρίς νά συλλογίζονται τήν οργήν τού Θεού, η οποία μετ ολίγον θά εξέσπα κατ αυτών. 29 Τήν ημέραν όμως, πού εβγήκεν ο Λώτ από τά Σόδομα, έβρεξε φωτιά καί θειάφι από τόν ουρανόν καί τούς κατέστρεψεν όλους.

30 Όμοια πρός αυτά θά συμβούν καί κατά τήν ημέραν, πού θά φανερωθή ενδόξως ο υιός τού ανθρώπου διά νά κρίνη τόν κόσμον. Καί τότε δηλαδή θά είναι αμέριμνοι καί ασυλλόγιστοι οι άνθρωποι, όπως επί τού Νώε καί τού Λώτ, καί θά έλθη έξαφνα, καί χωρίς νά τήν περιμένουν, η δευτέρα παρουσία. 31 Κατ εκείνην τήν ημέραν, πού θά πρόκειται νά επέλθη η δευτέρα παρουσία, οι φρόνιμοι καί ευσεβείς άς έχουν νεκρωμένον κάθε ενδιαφέρον πρός τά εγκόσμια καί άς είναι άγρυπνοι καί προσεκτικοί διά νά δεχθούν τόν υιόν τού ανθρώπου. Εκείνος, πού θά ευρίσκεται επάνω εις τό ηλιακωτόν καί τήν στέγην, ενώ τά πράγματά του θά είναι κάτω, μέσα εις τό σπίτι, άς μή καταβή διά νά τά πάρη. Καί εκείνος πού θά είναι εις τό χωράφι, ομοίως καί αυτός, άς μή γυρίση οπίσω εις τήν πόλιν διά νά σώση τά εκεί πράγματά του. 32 Νά ενθυμήσθε τήν γυναίκα τού Λώτ, πού απλώς καί μόνον εγύρισεν οπίσω διά νά ίδη τί εγίνετο εις τά Σόδομα, καί μετεβλήθη εις στήλην άλατος. 33 Εκείνος πού θά επιδιώξη διά τής προσκολλήσεώς του εις τά επίγεια νά σώση τήν ζωήν του από τόν σωματικόν θάνατον, αυτός θά χάση αυτήν αιωνίως, διότι η ψυχή του θά καταδικασθή εις τήν αιωνίαν κόλασιν. Καί εκείνος πού διά νά μείνη πιστός εις τό καθήκον, θά χάση τήν ζωήν του, αυτός θά τήν διατηρήση, διότι θά σώση τήν ψυχήν του εις τόν μέλλοντα βίον.

34 Η στενή σχέσις καί συμβίωσίς σας εις τήν ζωήν αυτήν δέν θά εμποδίση νά χωρισθήτε καί νά έχετε διάφορον τύχην ο ένας από τόν άλλον κατά τήν δευτέραν παρουσίαν. Σάς βεβαιώ κατ αυτήν τήν νύκτα, πού θά προηγηθή τής δευτέρας παρουσίας, δύο θά κοιμώνται εις τό αυτό κρεββάτι, όπως επί παραδείγματι μητέρα καί κόρη ή σύζυγος μετά τής συζύγου ή δύο αδελφοί ή δι άλλου δεσμού συγγενείας συνδεόμενα πρόσωπα. Ο ένας από αυτούς ως δίκαιος καί θεοφιλής θά παραληφθή πρός προϋπάντησιν τού Κυρίου, καί ο άλλος ως ανάξιος θά εγκαταλειφθή.

35 Δύο γυναίκες θά είναι, πού θά αλέθουν εις τό αυτό μέρος καί θά γυρίζουν καί αι δύο τόν αυτόν χειρόμυλον. Η μία θά παραληφθή από τούς αγγέλους καί η άλλη θά αφεθή εκεί, πού ευρίσκεται. 36 Δύο θά είναι εις τό χωράφι. Ο ένας θά παραληφθή από τούς αγγέλους καί ο άλλος θά εγκαταλειφθή. 37 Καί απεκρίθησαν οι μαθηταί καί είπαν Πού θά εγκαταλειφθούν καί εις ποίον μέρος θά αφεθούν, Κύριε; Ο δέ Κύριος τούς είπεν εκεί όπου είναι τό νεκρόν σώμα, δηλαδή οι άνθρωποι οι νεκροί ηθικώς καί αμαρτωλοί, εκεί θά μαζευθούν καί οι αετοί, πού θά καταβροχθίσουν τό πτώμα δηλαδή εκεί θά συναχθούν καί οι τιμωροί άγγελοι, πού θά τιμωρήσουν τούς ηθικώς νεκρούς καί αμαρτωλούς.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΗ/ 8 – 8

8 Σάς διαβεβαιώ, ότι ο Θεός θά κάμη γρήγορα τήν εκδίκησιν τών εκλεκτών του καί θά τιμωρήση εκείνους, πού τούς αδικούν. Αλλ όμως όταν έλθη ο υιός τού ανθρώπου διά νά κάμη κρίσιν καί νά αποδώση δικαιοσύνην, θά εύρη άραγε επί τής γής ανθρώπους, πού νά έχουν τήν επίμονον καί ακατάβλητον αυτήν πίστιν, ώστε νά μή αποκάμνουν προσευχόμενοι;

πηγή:https://ieramonopatia.gr/diafora/euaggelio/to-eyaggelio-tis-tritis-22-noemvrioy-2022/