ΝΕΑ

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 16 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 9 – 13 – 9 Και παράγων ο Ιησούς εκείθεν είδεν άνθρωπον καθήμενον επί το τελώνιον, Ματθαίον λεγόμενον, και λέγει αυτώ· Ακολούθει μοι. και αναστάς ηκολούθησεν αυτώ.

10 Και εγένετο αυτού ανακειμένου εν τη οικία, και ιδού πολλοί τελώναι και αμαρτωλοί ελθόντες συνανέκειντο τώ Ιησού και τοις μαθηταίς αυτού.

11 και ιδόντες οι Φαρισαίοι είπον τοις μαθηταίς αυτού· Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εσθίει ο διδάσκαλος υμών;

12 ο δε Ιησούς ακούσας είπεν αυτοίς· Ου χρείαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλ’ οι κακώς έχοντες.

13 πορευθέντες δε μάθετε τί εστιν, Έλεον θέλω και ου θυσίαν· ου γάρ ήλθον καλέσαι δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 9 – 13

9 Το ότι δε εθεράπευε και τας ψυχάς ο Κύριος, το έδειξε και πάλιν υστέρα από ολίγον.Σαν έφυγε δηλαδή απ’ εκεί και διέβαινε πλησίον της λίμνης, είδεν ο Ιησούς ένα άνθρωπον, που εκάθητο εις την τράπεζαν της εισπράξεως των φόρων και ο οποίος τώρα ονομάζεται Ματθαίος.Και εις τον τελώνην αυτόν λέγει ο Ιησούς· Ακολούθει με.Και εκείνος εσηκώθη και τον ηκολούθησε.

10 Και συνέβη, όταν αυτός είχε γείρει εις την τράπεζαν και έτρωγεν εις το σπίτι του Ματθαίου, και ιδού πολλοί τελώναι και αμαρτωλοί ήλθαν και εκάθηντο μαζί με τον Ιησούν και τους μαθητάς του.

11 Και όταν είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν εις τους μαθητάς του.Διατί ο Διδάσκαλός σας τρώγει μαζί με τους τελώνας και τους αμαρτωλούς;

12 Ο Ιησούς δέ, όταν ήκουσε τους λόγους τούτους, είπε προς αυτούς· Δεν έχουν ανάγκην ιατρού οι υγιείς, αλλ’ εκείνοι, που δεν είναι καλά εις την υγείαν τους και είναι άρρωστοι.

13 Πηγαίνετε δε να μάθετε, τί σημαίνει εκείνο, που είπεν ο προφήτης Ωσηέ· Θέλω έλεος και συμπάθειαν και όχι εξωτερικήν θυσίαν, που δεν εμψυχώνεται από εσωτερικήν αγαθήν διάθεσιν και ευσπλαγχνίαν. Εγώ ηξεύρω τι κάνω.Διότι δεν ήλθα από τον ουρανόν διά να καλέσω εκείνους, που νομίζουν τους εαυτούς των δικαίους, αλλ’ ήλθα να καλέσω τους αμαρτωλούς, διά να μετανοήσουν και να σωθούν.

πηγή:https://ieramonopatia.gr/diafora/euaggelio/to-eyaggelio-tis-pemptis-16-noemvrioy-2023/