ΝΕΑ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 19 Νοεμβρίου 2023

Ευαγγέλιο: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Θ/ 57 – 62 – 57 Εγένετο δέ πορευομένων αυτών εν τή οδώ είπέ τις πρός αυτόν Ακολουθήσω σοι όπου εάν απέρχη, Κύριε.

58 καί είπεν αυτώ ο Ιησούς Αι αλώπεκες φωλεούς έχουσι καί τά πετεινά τού ουρανού κατασκηνώσεις, ο δέ υιός τού ανθρώπου ουκ έχει πού τήν κεφαλήν κλίνη.

59 είπε δέ πρός έτερον Ακολούθει μοι. ο δέ είπε Κύριε, επίτρεψόν μοι απελθόντι πρώτον θάψαι τόν πατέρα μου. 60 είπε δέ αυτώ ο Ιησούς Άφες τούς νεκρούς θάψαι τούς εαυτών νεκρούς σύ δέ απελθών διάγγελλε τήν βασιλείαν τού Θεού.

61 Είπε δέ καί έτερος Ακολουθήσω σοι, Κύριε πρώτον δέ επίτρεψόν μοι αποτάξασθαι τοίς εις τόν οίκόν μου.

62 είπε δέ ο Ιησούς πρός αυτόν Ουδείς επιβαλών τήν χείρα αυτού επ άροτρον καί βλέπων εις τά οπίσω εύθετός εστιν εις τήν βασιλείαν τού Θεού.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

57 Καί συνέβη, ενώ αυτοί επήγαιναν εις τόν δρόμον, είπε κάποιος πρός αυτόν Κύριε, θά σέ ακολουθήσω, όπου καί άν υπάγης. 58 Καί ο Ιησούς είπε πρός αυτόν Αι αλεπούδες έχουν φωλεάς καί τά πετεινά τού ουρανού έχουν μέρη πού κουρνιάζουν ο δέ υιός τού ανθρώπου, (δηλ. εγώ, πού εγεννήθην από μόνην τήν Παρθένον καί είμαι ο κατ εξοχήν καί γνωστός εκ τής υποσχέσεως τού Θεού πρός τόν Αδάμ άνθρωπος), δέν έχει πού νά ακουμβήση τήν κεφαλήν του. Μή περιμένης λοιπόν καί σύ σωματικάς ανέσεις καί αναπαύσεις, αλλά λάβε τάς αποφάσεις σου γνωρίζων εκ προτέρου, ότι η ζωή τών ακολούθων μου είναι γεμάτη από στερήσεις καί θυσίας όπως η ιδική μου.

59 Είπε δέ ο Ιησούς εις κάποιον άλλον· Ακολούθει με. Αυτός δέ είπε Κύριε, δός μου τήν άδειαν νά απέλθω καί νά θάψω πρώτον τόν πατέρα μου καί ύστερα νά σέ ακολουθήσω.

61 Είπε δέ καί κάποιος άλλος θά σέ ακολουθήσω, Κύριε αλλά δός μου τήν άδειαν νά αποχαιρετήσω πρώτον εκείνους, πού είναι στό σπίτι μου. 62 Είπε δέ πρός αυτόν ο Ιησούς Κάθε ένας πού έβαλε τό χέρι του επάνω εις αλέτρι καί βλέπει εις τά οπίσω καί όχι πρός τό μέρος, τό οποίον πρόκειται νά οργώση, δέν είναι κατάλληλος διά γεωργός. Έτσι καί εκείνος, πού εκλήθη εις τήν διακονίαν τού Κυρίου, πρέπει νά βλέπη πάντοτε εμπρός εις τό πνευματικόν του έργον καί νά ξεχάση ολοτελώς τά σωματικά καί υλικά, διότι άλλως δέν θά μπορέση νά κρατήση διά τόν εαυτόν του στερεά τήν βασιλείαν τού Θεού καί νά εργασθή αποτελεσματικώς πρός διάδοσιν αυτής καί εις τούς άλλους.

πηγή:https://ieramonopatia.gr/diafora/euaggelio/to-eyaggelio-toy-savvatoy-19-noemvrioy-2022/