ΝΕΑ

Το Ευαγγέλιο της 25 Νοεμβρίου 2023

: ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε/ 24 – 34 – 24 καί απήλθε μετ αυτού καί ηκολούθει αυτώ όχλος πολύς, καί συνέθλιβον αυτόν.

25 Καί γυνή τις ούσα εν ρύσει αίματος έτη δώδεκα, 26 καί πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών καί δαπανήσασα τά παρ εαυτής πάντα, καί μηδέν ωφεληθείσα, αλλά μάλλον εις τό χείρον ελθούσα,

27 ακούσασα περί τού Ιησού, ελθούσα εν τώ όχλω όπισθεν ήψατο τού ιματίου αυτού 28 έλεγεν γάρ εν εαυτή ότι Εάν άψωμαι κάν τών ιματίων αυτού, σωθήσομαι.

29 καί ευθέως εξηράνθη η πηγή τού αίματος αυτής, καί έγνω τώ σώματι ότι ίαται από τής μάστιγος. 30 καί ευθέως ο Ιησούς επιγνούς εν εαυτώ τήν εξ αυτού δύναμιν εξελθούσαν, επιστραφείς εν τώ όχλω έλεγε Τίς μου ήψατο τών ιματίων;

31 καί έλεγον αυτώ οι μαθηταί αυτού Βλέπεις τόν όχλον συνθλίβοντά σε, καί λέγεις τίς μου ήψατο; 32 καί περιεβλέπετο ιδείν τήν τούτο ποιήσασαν. 33 η δέ γυνή φοβηθείσα καί τρέμουσα, ειδυία ό γέγονεν επ αυτή, ήλθε καί προσέπεσεν αυτώ καί είπεν αυτώ πάσαν τήν αλήθειαν.

34 ο δέ είπεν αυτή Θύγατερ, η πίστις σου σέσωκέ σε ύπαγε εις ειρήνην, καί ίσθι υγιής από τής μάστιγός σου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ε/ 24 – 34

24 Καί επήγε μαζί του καί τόν ηκολούθει πολύς λαός καί τόν εστρίμωχναν από όλα τά μέρη. 25 Καί μία γυναίκα, πού έπασχεν από αιμορραγίαν επί έτη δώδεκα, 26 καί η οποία πολλά υπέφερεν από τήν κακήν θεραπείαν πολλών ιατρών καί εξώδευσεν όλα, όσα ημπόρεσε νά εξοικονομήση, καί δέν ωφελήθη τίποτε, αλλά μάλλον επήγεν εις τό χειρότερον,

27 επειδή ήκουσε διά τόν Ιησούν, ότι ενεργεί θαυματουργικάς θεραπείας, ήλθε μέσα εις τόν λαόν από πίσω του καί ήγγισε τό ένδυμά του. 28 Ήγγισε δέ τό ένδυμά του, διότι έλεγε μέσα της, ότι καί εάν μόνον τά ενδύματά του εγγίσω, θά σωθώ από τήν ασθένειάν μου.

29 Καί αμέσως εστείρευσε καί εξηράνθη τό μέρος, από τό οποίον έτρεχε τό αίμα της, καί εκατάλαβεν από τήν μεταβολήν πού επήρε τό σώμα της, ότι εθεραπεύθη από τήν βασανιστικήν αρρώστιαν της. 30 Καί αμέσως ο Ιησούς επληροφορήθη εσωτερικώς από τήν θείαν του φύσιν τήν δύναμιν, πού εβγήκεν από αυτόν, καί αφού εστράφη πρός τόν λαόν, είπε Ποίος ήγγισε τά ενδύματά μου;

31 Καί τού έλεγον οι μαθηταί του Βλέπεις, ότι ο όχλος σέ σπρώχνει από όλα τά μέρη καί λέγεις ποίος μέ ήγγισε; 32 Αλλ ο Ιησούς παρετήρει γύρω διά νά ίδη αυτήν, πού έκαμεν αυτό. 33 Η γυνή δέ μέ φόβον καί τρόμον, επειδή εγνώριζε τήν θεραπείαν, πού τής είχε γίνει, ήλθε καί έπεσε γονατιστή εμπρός του καί τού είπεν όλην τήν αλήθειαν.

34 Αυτός δέ τής είπε Κόρη μου, η πίστις καί πεποίθησις πού είχες, ότι θά εθεράπευεσο, εάν ήγγιζες τό ένδυμά μου, σέ έχει σώσει από τήν ασθένειάν σου. Πήγαινε εις τό καλό ειρηνική καί ήσυχος καί έσο γιά πάντα υγιής από τό βάσανόν σου.

πηγή:https://ieramonopatia.gr/diafora/euaggelio/to-eyaggelio-tis-paraskeyis-25-noemvrioy-2022/