ΝΕΑ

Το Ευαγγέλιο 5 Δεκεμβρίου 2022

: ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ια/ 27 – 30 – 27 Πάντα μοι παρεδόθη υπό του πατρός μου και ουδείς επιγινώσκει τον υιόν ει μη ο πατήρ, ουδέ τον πατέρα τις επιγινώσκει ει μη ο υιός και ω εάν βούληται ο υιός αποκαλύψαι.

28 Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς. 29 άρατε τον ζυγόν μου εφ υμάς και μάθετε απ εμού, ότι πράός ειμι και ταπεινός τη καρδία, και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς υμών 30 ο γαρ ζυγός μου χρηστός και το φορτίον μου ελαφρόν εστιν.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ια/ 27 – 30

27 Όλα παρεδόθησαν εις εμέ από τον Πατέρα μου και έλαβον και ως άνθρωπος πάσαν εξουσίαν και δύναμιν. και επειδή έχω ως Λόγος την αυτήν ουσίαν με τον Πατέρα μου και είμαι άπειρος ως Εκείνος, κανείς άλλος δεν γνωρίζει τελείως τον υιον και ποία είναι η φύσις και αι βουλαί του Υιού παρά μόνον ο Πατήρ. ο άπειρος μόνον υπό του απείρου δύναται πλήρως και τελείως να γνωσθή. Ούτε τον Πατέρα λοιπόν γνωρίζει κατά βάθος και κατά την ουσίαν αυτού άλλος κανείς παρά μόνον ο υιος, εν μέρει δε τον γνωρίζει και εκείνος, εις τον οποίον ο υιος θα θελήση να τον αποκαλύψη.

28 Θέλει δε ο υιος να καταστήση γνωστόν τον Πατέρα του εις όλους, όσοι έχουν ειλικρινή πόθον να λάβουν την γνώσιν αυτήν. και δι σας προσκαλεί : Έλθετε προς εμέ όλοι, όσοι είσθε κοπιασμένοι και αυτό φορτωμένοι από το βάρος της αμαρτίας και των θλίψεων και από το φόρτωμα των φαρισαϊκών παραδόσεων, με τας οποίας ο θεόπνευστος νόμος μετεβλήθη εις φορτίον δυσβάστακτον. Έλθετε προς εμέ, και εγώ θα σας αναπαύσω.

29 Παρέτε επάνω σας τον ζυγόν της υποταγής εις εμέ και εις την διδασκαλίαν μου, και μάθετε από εμέ, ότι είμαι πράος και ταπεινός κατά το φρόνημα και την εσωτερικήν διάθεσιν, και θα εύρετε ανάπαυσιν και ειρήνην εις τας ψυχάς σας.

30 Διότι ο ζυγός της υπακοής προς εμέ και την διδασκαλίαν μου είναι μαλακός και ωφέλιμος εις αυτόν που τον φέρει και το φορτίον των υποχρεώσεων και καθηκόντων, που θέτω εγώ επί των οπαδών μου, είναι ελαφρόν.

πηγή:https://ieramonopatia.gr/diafora/euaggelio/to-eyaggelio-tis-deyteras-5-dekemvrioy-2022/