ΝΕΑ

Το Ευαγγέλιο 26 Νοεμβρίου 2023

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 19 – 21 – 19 ιδού δίδωμι υμίν τήν εξουσίαν τού πατείν επάνω όφεων καί σκορπίων καί επί πάσαν τήν δύναμιν τού εχθρού, καί ουδέν υμάς ου μή αδικήση.

20 πλήν εν τούτω μή χαίρετε, ότι τά πνεύματα υμίν υποτάσσεται χαίρετε δέ ότι τά ονόματα υμών εγράφη εν τοίς ουρανοίς.

21 Εν αυτή τή ώρα ηγαλλιάσατο τώ πνεύματι ο Ιησούς καί είπεν Εξομολογούμαί σοι, πάτερ, κύριε τού ουρανού καί τής γής, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών καί συνετών, καί απεκάλυψας αυτά νηπίοις ναί, ο πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία έμπροσθέν σου.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ι/ 19 – 21

19 Ιδού εγώ σάς δίδω τώρα εξουσίαν κατά τού σατανά πολύ μεγαλυτέραν από ό,τι σάς έδωκα, όταν σάς εξαπέστελλον εις τό κήρυγμα. Σάς δίδω εξουσίαν νά νικάτε καί νά ποδοπατήτε πάντα τά όργανα τού σατανά, πού σάν φίδια καί σκορπιοί επιβουλεύονται καί χύνουν τό δηλητήριον υπούλως εις τάς ψυχάς τών ανθρώπων, διά νά θανατώσουν αυτάς. Σάς δίδω εξουσίαν νά κατανικάτε όλην τήν δύναμιν, πού διαθέτει ο εχθρός τού ανθρώπου, ο σατανάς, εις τρόπον ώστε κανέν μέσον, από όσα θά χρησιμοποιή αυτός πρός παρεμπόδισιν τού έργου σας, νά μή τελεσφορή. Καί τίποτε, από όσα εναντίον σας μηχανεύεται αυτός, δέν θά σάς αδικήση ή βλάψη.

21 Κατ αυτήν τήν ώραν ο Ιησούς εδοκίμασε ζωηροτάτην χαράν εις τά βάθη τής ψυχής του καί είπε Σέ ευχαριστώ, Πάτερ, ως κύριον καί εξουσιαστήν καί κυβερνήτην πάνσοφον καί δίκαιον τού ουρανού καί τής γής. Σέ ευχαριστώ, διότι πανσόφως καί εν δικαιοσύνη ενεργών απέκρυψες τάς μυστηριώδεις καί ουρανίους αυτάς αληθείας από ανθρώπους, πού νομίζουν ότι είναι σοφοί καί συνετοί, καί εφανέρωσες τά σωτηριώδη αυτά μυστήρια εις απλούς καί αφελείς καί ταπεινούς ανθρώπους. Ναί σέ ευχαριστώ, Πάτερ, διότι έτσι ήρεσεν εις σέ καί τέτοια υπήρξεν η αγαθή καί δικαία θέλησίς σου.

πηγή:https://ieramonopatia.gr/diafora/euaggelio/to-eyaggelio-toy-savvatoy-26-noemvrioy-2022/