ΝΕΑ

Μεγαλομάρτυρος Ιακώβου του Πέρσου – Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023

Ο Μεγαλομάρτυς Ιάκωβος ο Πέρσης, γνωστός και ως Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης, έζησε κατά τον 4ο αιώνα στη Σασανική Αυτοκρατορία. Γεννημένος σε μια ευγενή περσική οικογένεια, ο Ιάκωβος συνάντησε τον Χριστιανισμό και αγκάλιασε την πίστη με θέρμη. Η δέσμευσή του όμως στον Χριστό τον έφερε σε ευθεία σύγκρουση με τον κυρίαρχο Ζωροαστρισμό της εποχής.

Διορισμένος ως βασιλικός αξιωματικός, ο Ιάκωβος αντιμετώπισε δίωξη όταν ο βασιλιάς ανακάλυψε τις χριστιανικές του πεποιθήσεις. Παρά την επικείμενη απειλή για τη ζωή του, ο Ιάκωβος αρνήθηκε να απαρνηθεί την πίστη του, επιδεικνύοντας εξαιρετικό θάρρος και ανθεκτικότητα απέναντι στις αντιξοότητες. Υποκείμενος σε βασανιστήρια και φυλάκιση, παρέμεινε ακλόνητος, επιλέγοντας το μαρτύριο από την αποστασία.

Η ακλόνητη αφοσίωσή του και η απόλυτη θυσία του τον έχουν κάνει σεβαστή προσωπικότητα στη Χριστιανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Μεγαλομάρτυρας Ιάκωβος του Περσού τιμάται κάθε χρόνο, η ζωή του γιορτάζεται ως απόδειξη της διαρκούς δύναμης της πίστης. Η ιστορία του εμπνέει τους πιστούς να μείνουν σταθεροί στις πεποιθήσεις τους, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες, καθιστώντας τον σύμβολο θάρρους και αφοσίωσης μέσα στην πλούσια ταπετσαρία της Χριστιανικής Ορθοδοξίας.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὁ Μάρτυς Ἰάκωβος, ὁ τῆς Περσίδας βλαστός, τὸν δόλιον δράκοντα, τοὶς τῶν αἱμάτων κρουνοίς,
ἀθλήσας ἀπέπνιξε, πίστει γὰρ ἀληθείας, μεληδὸν τετμημένος, ὤφθη τροπαιοφόρος, τοῦ Σωτῆρος
ὁπλίτης, πρεσβεύων ἀδιαλείπτως, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Πεισθεὶς τῇ καλῇ, συζύγῳ καρτερόψυχε, καὶ τὸ φοβερόν, κριτήριον φοβούμενος, τῶν Περσῶν τὸ
φρόνημα, καὶ τὸν φόβον Ἰάκωβε κατέπτυσας, καὶ ἀνεδείχθης Μάρτυς θαυμαστός, τὸ σῶμα ὡς
κλῆμα συντεμνόμενος.

Ὁ Οἶκος
Ἀπὸ ψυχῆς στενάξωμεν πάντες, δάκρυα ἐκχέοντες, καθορῶντες πικρῶς τὸν Μάρτυρα μελιζόμενον·
δίκην κυνῶν γὰρ ὠρυομένων συνελθόντες οἱ δήμιοι, τὰ μέλη κατετίτρωσκον τοῦ θαυμαστοῦ καὶ
γενναίου ἐν Μάρτυσι Μάρτυρος. Τὶς οὖν ὑπάρχει; εἰ δοκεῖ, μικρὸν ὑπομείνατε, καὶ λέξω πάντα
μετὰ σπουδῆς, πῶς ὡς θῦμα Κυρίῳ προσήνεκται, το σῶμα ὡς κλῆμα τεμνόμενος.

Συντάκτρια : Αργυρίου Ελευθερία