ΝΕΑ

Ευαγγέλιο της Τετάρτης 29 Νοεμβρίου 2023

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ/ 45 – 48 – 45  Καί εισελθών εις τό ιερόν ήρξατο εκβάλλειν τούς πωλούντας εν αυτώ καί αγοράζοντας…

46 λέγων αυτοίς Γέγραπται ότι ο οίκός μου οίκος προσευχής εστιν υμείς δέ αυτόν εποιήσατε σπήλαιον ληστών.

47 Καί ήν διδάσκων τό καθ ημέραν εν τώ ιερώ οι δέ αρχιερείς καί οι γραμματείς εζήτουν αυτόν απολέσαι καί οι πρώτοι τού λαού,

48 καί ουχ εύρισκον τό τί ποιήσουσιν ο λαός γάρ άπας εξεκρέματο αυτού ακούων.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΘ/ 45 – 48

45 Καί όταν εμβήκεν εις τόν ιερόν περίβολον τού ναού ήρχισε νά βγάζη έξω εκείνους, πού επώλουν καί ηγόραζον,

46 λέγων πρός αυτούς Έχει γραφή από τούς προφήτας εξ ονόματος τού Θεού, ότι ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής Σείς όμως τόν εκάματε σπήλαιον, πού μαζεύονται λησταί, διότι εμπορεύεσθε καί χρησιμοποιείτε πλήθος ψέματα καί απάτας διά νά κλέψετε ο ένας τόν άλλον.

47 Καί εξηκολούθει νά διδάσκη καθημερινώς μέσα εις τό ιερόν οι αρχιερείς δέ καί οι γραμματείς καί oί προεστοί τού λαού εζήτουν νά τόν εξοντώσουν.

48 Καί δέν εύρισκον τί νά κάμουν πρός εκτέλεσιν τού κακούργου σχεδίου των, διότι όλος ο λαός τόν ηυλαβείτο καί εκρέμετο από τό στόμα του μέ πόθον πολύν ακροώμενος τήν διδασκαλίαν του.

πηγή:https://ieramonopatia.gr/diafora/euaggelio/to-eyaggelio-tis-tritis-29-noemvrioy-2022/