ΝΕΑ

Ευαγγέλιο 2 Δεκέμβριου 2023

: ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΒ´ 32 – 40 – 32 Μη φοβού το μικρόν ποίμνιον· ότι ευδόκησεν ο πατήρ υμών δούναι υμίν την βασιλείαν.

33 πωλήσατε τα υπάρχοντα υμών και δότε ελεημοσύνην. ποιήσατε εαυτοίς βαλάντια μη παλαιούμενα, θησαυρόν ανέκλειπτον εν τοις ουρανοίς, όπου κλέπτης ουκ εγγίζει ουδέ σής διαφθείρει· 34 όπου γάρ εστιν ο θησαυρός υμών, εκεί και η καρδία υμών έσται.

35 Έστωσαν υμών αι οσφύες περιεζωσμέναι και οι λύχνοι καιόμενοι·

36 και υμείς όμοιοι ανθρώποις προσδεχομένοις τον κύριον εαυτών πότε αναλύση εκ των γάμων, ίνα ελθόντος και κρούσαντος ευθέως ανοίξωσιν αυτώ.

37 μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, ούς ελθών ο κύριος ευρήσει γρηγορούντας. αμήν λέγω υμίν ότι περιζώσεται και ανακλινεί αυτούς, και παρελθών διακονήσει αυτοίς. 38 και εάν έλθη εν τη δευτέρα φυλακή και εν τη τρίτη φυλακή έλθη και εύρη ούτω, μακάριοί εισιν οι δούλοι εκείνοι.

39 τούτο δε γινώσκετε ότι ει ήδει ο οικοδεσπότης ποία ώρα ο κλέπτης έρχεται, εγρηγόρησεν αν και ουκ αν αφήκε διορυγήναι τον οίκον αυτού. 40 και υμείς ούν γίνεσθε έτοιμοι· ότι η ώρα ου δοκείτε ο υιός του ανθρώπου έρχεται.

Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα

32 Μην ανησυχής διά τα υλικά αγαθά και μη φοβείσαι σύ το ποίμνιόν μου, που φαίνεσαι, εν σχέσει προς το πλήθος των απίστων, μικρόν, διότι ο Πατήρ σας ευηρεστήθη να δώση εις σας την βασιλείαν των ουρανών. Εάν λοιπόν τόσον μεγάλην δωρεάν και απόλαυσιν σας δίδη, πολύ περισσότερον θα σας δώση τα πρόσκαιρα και τα επίγεια.

33 Και εάν διά την εξασφάλισιν της ουρανίου αυτής βασιλείας τα υλικά αγαθά σας γίνωνται εμπόδιον, πωλήσατε όσα έχετε και δώσατέ τα ελεημοσύνην εις τους πτωχούς. Και με την ελεημοσύνην και την αγαθοεργίαν κάμετε διά τον εαυτόν σας πουγγιά, που δεν παληώνουν, θησαυρόν που δεν χάνεται και δεν λιγοστεύει· θησαυρόν εις τους ουρανούς, όπου δεν πλησιάζει κλέπτης διά να τον αρπάση, ούτε σκόρος τον καταστρέφει.

34 Πρέπει δε εις τους ουρανούς να μεταφέρετε διά της ελεημοσύνης τους θησαυρούς σας, διά να είναι και η καρδία σας προσκολλημένη εις τον ουρανόν και τα ουράνια. Διότι εκεί, που είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδία σας.

35 Η μέση σας άς είναι ζωσμένη καλά και τα λυχνάρια σας άς είναι πάντοτε αναμμένα. Με άλλας λέξεις· εάν θέλετε οι εν ουρανοίς θησαυροί να γίνουν κτήμα σας, πρέπει να είσθε πάντοτε έτοιμοι και άγρυπνοι προσέχοντες να εκτελήτε εις πάσαν περίστασιν τα παραγγέλματα του Κυρίου σας και πρόθυμοι να τον υπηρετήσετε.

36 Προκειμένου να κατακτήσετε τον ουρανόν, είσθε και σείς όμοιοι προς ανθρώπους, που περιμένουν τον κύριόν των, πότε θα επιστρέψη πάλιν από τους γάμους, διά να του ανοίξουν αμέσως, όταν έλθη και κτυπήση την θύραν. Διότι και ο ιδικός σας Κύριος ευρίσκεται τώρα εις τους ουρανούς, από την ατελεύτητον πανήγυριν των οποίων θα επανέλθη, είτε κατά την άγνωστον ώραν του θανάτου διά τον καθένα σας, είτε κατά την ένδοξον ημέραν της δευτέρας παρουσίας του δι’ όλους.

37 Μακάριοι είναι οι δούλοι εκείνοι, που όταν θα έλθη ο Κύριος, θα τους εύρη να αγρυπνούν. Αληθώς σας λέγω, ότι εις την μέλλουσαν ζωήν θα γίνη διάκονός των και θα ζώση την μέσην του, ώστε να μην εμποδίζεται εις τας κινήσεις του από το υποκάμισον του, και θα τους βάλη να καθίσουν και αφού έλθη πλησίον τους, θα τους υπηρετήση.

38 Και εάν έλθη μετά τα μεσάνυχτα κατά το δεύτερον τετράωρον της νυκτός, και περί τα εξημερώματα κατά το τρίτον τετράωρον εάν έλθη και τους εύρη έτσι, να είναι άγρυπνοι δηλαδή και να τον περιμένουν, μακάριοι είναι οι δούλοι εκείνοι. Με άλλας λέξεις μακάριοι εκείνοι, οι οποίοι προσεκτικοί και γρήγοροι περιμένουν ως πιστοί μου δούλοι την παρουσίαν μου και είναι πάντοτε έτοιμοι να εκτελέσουν το θέλημά μου και να με υποδεχθούν, οποτεδήποτε έλθω. Όπως αυτοί με υπηρετούν πιστώς κατά την νύκτα του παρόντος βίου, έτσι θα τους υπηρετήσω και εγώ εις την ουράνιον βασιλείαν, παρέχων εις αυτούς τα αιώνια αγαθά της.

39 Ηξεύρετε δε εκ της πείρας σας και τούτο, ότι, εάν εγνώριζεν ο νοικοκύρης εις ποίαν ώραν ο κλέπτης έρχεται, θα έμενεν άγρυπνος, και δεν θα άφινε να ανοιχθή τρύπα εις τον τοίχον του σπιτιού του, διά της οποίας ο κλέπτης θα εισέλθη εις αυτό προς αρπαγήν.

40 Και σείς λοιπόν αφού δεν ηξεύρετε, πότε θα έλθη ο Κύριος, και αφού σας είναι άγνωστος και η ώρα του θανάτου σας και ο χρόνος της δευτέρας παρουσίας, πρέπει να ετοιμάζεσθε διαρκώς, διότι, εις ώραν που δεν περιμένετε, έρχεται ο υιός του ανθρώπου είτε διά του θανάτου δι’ ένα έκαστον από σάς, είτε διά της δευτέρας παρουσίας του δι’ όλους.

πηγή:https://ieramonopatia.gr/diafora/euaggelio/to-eyaggelio-toy-savvatoy-2-dekemvrioy-2023/